English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

Federácia EFPIA – PhRMA poverila organizáciu World Health Advocacy vykonať prieskum názorov zúčastnených pacientskych subjektov na zvýšenú transparentnosť údajov použitých počas klinického skúšania. Prieskum je súčasťou pokračujúceho úsilia zabezpečiť komplexnú informovanosť o názoroch zúčastnených strán v rámci celosvetového farmaceutického výskumu v otázkach, ktoré sa priamo dotýkajú pacientov.

Na základe vyhľadávania verejne dostupných informácií na internete bola vytvorená databáza pacientskych organizácií. K dnešnému dňu odpovedalo na anonymizovaný prieskum približne 200 pacientskych organizácií. Poskytli sme im tieto výsledky. Ich názory sú uvedené vyššie.